Om Niam

Om Niam

Niam är en av Nordens största privata fastighetsägare med fastigheter som i slutet av mars 2016 var värda 2,9 miljarder euro. Vårt huvudkontor finns i Stockholm med lokala kontor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Affärsidén är att såväl förvalta som utveckla de fastigheter vi investerar i.

Ända sedan starten 1998 har vi arbetat långsiktigt med våra fastigheter. Niam står på en grund av stabila, långvariga investerare som vill bidra till att kontinuerligt förbättra fastigheterna. Vårt gemensamma mål är att utveckla fastigheterna till deras fulla potential samtidigt som vi ökar deras värde. 

För att utveckla våra fastigheter samarbetar vi med lokalsamhället på en rad större och mindre orter runt om i de nordiska länderna. Vi strävar efter en nära kontakt med kommuner, fastighetsförvaltare, projektutvecklare, hyresgäster och myndigheter för att förstå alla parters perspektiv. Vi utvecklar våra fastigheter grundat på en genuin förståelse för våra kunders behov och lokalsamhällets prioriteringar. Det ger fastigheter som möter kundens krav samtidigt som de långsiktigt bidrar till det lokala samhällets utveckling.

För oss är en långsiktigt hållbar framtid ett viktigt mål. Det här innebär att vi aktivt arbetar för en bra miljö och bland annat miljöcertifierar våra fastigheter. Vi strävar också efter ett socialt ansvarstagande, och tillsammans med det lokala samhällets intressenter utvecklar vi våra fastigheter för att vara till större nytta för orten.

I företagets högsta ledning har alla mer än 25 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Den samlade kunskapen inom Niam är något som vi menar gör oss till en bra och självklar samarbetspartner för den som vill utveckla sin fastighet.

Våra opportunistiska fonder har ett mål om 18 - 20% i bruttoavkastning (ca 15% nettoavkastning) och vår Core-Plus fond har ett mål om ca 10% nettoavkastning. Niam III och IV är stabila toppresterande fonder och placerar sig i den övre kvartilen enligt diagrammet nedan.

benchmark Q4_2

Obs: Benchmarking från Cambridge Associates, Q4 2015. Indexet är en end-to-end-beräkning baserad på data som sammanställts från 480 opportunistiska fastighetsfonder, inklusive helt likviderade fonder, som bildades mellan 1988 och 2014. Det finns 33 fonder med årgång 2004 och 64 fonder från år 2007. Notera att det numera endast visas topp och lägsta 5%, inget maximum eller minimum

Enligt lagen om alternativa investeringsfonder (AIFMD), är Niam AB auktoriserad och reglerad att bedriva alternativ investeringsfondverksamhet, under den svenska Finansinspektionen. Niam är också registrerad som investeringsrådgivare hos SEC i enlighet med Dodd-Frank Act.

Investeringsstrategi

Niams team med fastighetsspecialister använder sin  lokala kännedom och erfarenhet av investeringar på den nordiska marknaden, för att löpande analysera och tolka marknaden. Denna samlade expertis kombineras med formella analyser av de makroekonomiska förhållandena på respektive marknad och resulterar i Niams investeringsstrategi. Niam använder en disciplinerad investeringsmetod för att identifiera möjligheter med attraktiv riskjusterad avkastning och för att strategiskt allokera kapital inom alla fastighetsklasser och inom hela Norden.

Trots likheterna mellan de Nordiska länderna så är det inte en honomgen marknad, möjligheter och risker skiljer sig mellan länderna. Denna dynamik ger relativa fördelar såsom diversifiering vid investeringar på de olika marknaderna. Som en av de största fastighetsägarna i Norden är Niam unikt positionerade för att dra nytta av den information och erfarenhet som vi får från vårt egna fastighetsbestånd.

Ledning

Ledning

Ledningsgruppen från vänster:
Johan Bergman, Chief Executive Officer
Rikard Henriksson, Head of Asset Management
Anders Lundquist, Chief Financial Officer
Jennifer Andersson, Chief Operating Officer
Fredrik Jonsson, Chief Investment Officer

Niams ledningsgrupp och seniora fastighetsteam består av personer med betydande erfarenhet att identifiera, förvärva, finansiera, förvalta, rapportera och avyttra komplexa och förvaltningsintensiva fastigheter.

berfKjell Sagstad kristpekk

Niams seniora fastighetsteam från vänster:
Johan Berfenstam, Senior Director (Head of Acquisitions, Sweden)
Kjell Sagstad, Senior Director (Head of Norway)
Kristian Krogh, Senior Director (Head of Denmark)
Pekka Salakka, Senior Director (Head of Finland)

Var och en av Niams aktiva fonder har en transaktionskommitté som tar beslut om förvärv och försäljning av fastigheter. Denna kommitté består av personer med erfarenhet från ett olika branscher såsom fastigheter, utveckling, finans och kapitalmarknad. Bland medlemmarna finns Urban Edenström (Niams styrelseordförande), Johan Bergman (VD), respektive fondchef samt externa yrkesverksamma som inte hör till Niam eller Stronghold, men som är högt ansedda inom sina respektive branscher. Följande personer är aktiva medlemmar i en eller flera transaktionskommittéer;

Urban Edenström
Urban
är grundare av Strongholdkoncernen, nuvarande VD samt den största aktieägaren. Urban grundade Datscha 1997 och Niam 1998 och är styrelseordförande i Niam, Newsec och Datscha. Innan han startade Newsec/Stronghold var han VD för FastighetsRenting AB, ett fastighetsbolag med €2 miljarder i börsvärde, baserat i Sverige med fastighetsinvesteringar i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Under hans ledning, mellan 1986 och 1990, växte FastighetsRenting till €2 miljarder i börsvärde. Urban Edenström har en magisterexamen i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där han också tog kurser i Real Estate Law, byggnation samt fastighetsförvaltning. Han har dessutom studerat företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har tagit flera kurser inom ledarskap, bland annat vid IMD i Schweiz.

Johan Bergman
Johan 
är VD för Niam AB sedan 2006. Dessförinnan arbetade han 16 år inom Skanska, varav de sista åren som en av fyra vice VD:ar där Johan ansvarade för fem av Skanskas femton affärsenheter samt kommersiell projektutveckling i Norra Europa, bostadsprojektutveckling i Norden samt entrepenadenheterna i Polen och Ryssland. Johan har även varit chef för affärsutveckling inom Skanska Fastigheter där han rapporterade direkt dåvarande VD:n Claes Björck. Utöver detta har Johan även varit chef för Skanskas Projekt och Fastighetsutveckling utanför Sverige, med huvudinriktning på Moskva, Warszawa, Prag, Budapest och München. I mitten av 1990-talet, ansvarade Johan för Skanskas fastigheter i London och dessförinnan var han Director för Skanska Fastigheter Stockholm med ansvarade för tre marknader. Johan är utbildad civilingenjör med inriktning lantmäteri/fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har även genomfört Harvard University's Program for Global Leadership i Boston, USA, under 2001.

Claes Kjellander
Claes är före detta styrelseordförande i SBAB. Mellan 2001 och 2005 var Claes Kjellander VD för Jones Lang LaSalles verksamhet i Norden och från 1998 till 2001 var han VD för Stenvalvet AB, som till 90% ägdes av Credit Suisse First Boston. Mellan 1993 och 1998 var han ekonomichef och vice VD för Vasakronan AB. Från 1987 till 1993 arbetade han på ABB Fläkt som vice VD och Group Controller.  Claes Kjellander har en Fil.kand. inom matematik, statiskt och datavetenskap samt en Fil.kand. inom företagsekonomi från Stockholms Universitet. Därutöver har Claes bedrivit doktorandstudier i företagsekonomi.

Tomas Nicolin
Tomas är styrelsemedlem i Nobel Stiftelsen, SEB - en av Sveriges fyra största banker samt Nordstiernan, ett onoterat investmentbolag. Mellan 2004 och  2009 var Tomas Nicolin VD för Alecta, och dessförinnan, mellan 1998 och 2004, var han VD för Tredje AP-fonden. Mellan 1994 och 1998 var Tomas Nicolin Head of Asset Management på Handelsbanken och mellan 1985 och 1994 var han VD för Öhman Fondkommission. Tomas Nicolin har en Fil.kand. inom företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en Master of Science in Management från Sloan School of Management, MIT.

Hur vi skapar värde

Niam skapar värde genom ett noggrant urval av fastigheter samt aktiv fastighetsförvaltning. Niam tillämpar en grundlig och konservativ underwriting i syfte att nå avkastningsmål och samtidigt begränsa risken i den mån det är möjligt. Vi börjar med att förvärva fastigheter av hög kvalitet och med stabilt kassaflöde, som sedan positioneras för försäljning till den institutionella marknaden när vi har nått målen i vår affärsplan. Portföljförvaltningsteamet fokuserar på att öka värde genom NOI-tillväxt, detta genom inkomstökande och kostnadsreducerande strategier. Niam utvärderar noggrant sammansättningen av hyresgäster och hyresavtal och har visat framgång i att driva förändring genom hyresgästanpassningar, tekniska uppgraderingar, ombyggnationer och utveckling i syfte att skapa mervärde för varje investering.

Fallstudier

Sweden Vasa Office Portfolio

latest_news_slideI början av 2008 sattes Vasakronan, det största statsägda fastighetsbolaget i Sverige, ut på marknaden som en del av ett privatiseringsinitiativ. Företaget köptes i juli 2008 av AP Fastigheter, fastighetsdelen i Sveriges största offentliga pensionsfond. Strax därefter, i oktober 2008, köpte Niam loss 40 kontorsfastigheter om totalt 455 000 kvm från AP Fastigheter.

Hantera hyresbeståndet Hantera hyresbeståndet - Portföljen omfattade vid förvärvet en uthyrbar yta om 455 000 kvm och över 900 hyreskontrakt. Stora portföljer skapar både administrativa utmaningar och möjligheter att generera värde. Niam använde sitt erfarna portföljförvaltningsteam för att omförhandla de viktigaste hyresavtalen, minska vakanser och för att hantera hyresgästernas behov. Niam förlängde eller omförhandlade ungefär 60% av det totala hyresbeståndet under sin innehavsperiod. De 10 främsta förnyade hyresavtalen (två nya) omfattar ca 100 000 kvm uthyrningsbar yta, och i dessa lyckades Niam framgångsrikt höja hyrorna och förlänga avtalstiden till i genomsnitt 8 år.

Skapa byggrätter för bostäder - Niam använder sin projektutvecklingskapacitet och sina relationer med kommuner och utvecklare för att öka värde genom att skapa byggrätter. Storstockholm har ett betydande underskott av bostäder som en följd av hyresregleringar som minskar intresset för nybyggnation, och den stadiga ökningen av människor i området. Niam hanterade planering och zonindelningsprocessen, som innebar ett nära samarbete med kommunerna för att kunna utveckla och få godkännande för de nya bostadskoncepten. Niam skapade 50 000 kvm byggrätter för bostäder i fyra av fastigheterna.

Att hitta rätt köpare - Niam använder sin lokala marknadskännedom och sitt nätverk för att hitta "rätt" köpare. Vi antog att portföljen skulle vara mer värdefull om vi delade upp portföljen i underportföljer och enskilda fastigheter för och sedan sälja dessa till den optimala köparen. Niam har sålt samtliga 40 fastigheter i portföljen genom 28 affärer till 22 olika köpare.

Norway Retail Portfolio

HerkulesNiam köpte i april 2010 Sektor Eiendomsutvikling, en av de största ägarna av köpcentrum i Norge. I februari 2011 förvärvades  även Linderud Center som ett komplement till den befintliga portföljen. Sektor är det näst största bolaget inom branschen och verkar inom tre affärsområden;  (i) ägande av handelscentrum; (ii) förvaltning av köpcentrum som de inte äger; (iii) och projektutveckling inom handel.

Färdigställa utvecklingsprojekt -  Niam avslutade tre utvecklingsprojekt som adderade 15 000 kvm säljyta och har fått godkännande för att addera ytterligare 6 000 kvm säljyta.

Öka driftnettot (NOI) - Niam ökade NOI med 7,1% per år, drivet av en stadig organisk tillväxt och projektutveckling i befintliga köpcentrum. I februari 2011 växte organisationen i och med förvärvet av Linderud Senter, ett 30 300 kvm stort köpcentrum i Oslo-området. Med Linderud Senter inkluderat ökade NOI  med 13,5% per år.

Nyheter

Niam avslutar sin fjärde fond – levererar marknadsledande avkastning

2016-09-01 09:35

Samtliga fastigheter inom Niam Nordic Fund IV är färdigutvecklade och avyttrade. Niam avslutar ...

Läs mer

Niam avslutar sin fjärde fond – levererar marknadsledande avkastning

Samtliga fastigheter inom Niam Nordic Fund IV är färdigutvecklade och avyttrade. Niam avslutar därmed sin fjärde fond med ett mycket gott resultat. Niam IV har levererat en avkastning som placerar fonden bland de 5 % högst rankade fonderna i världen enligt Cambridge Associates benchmark.

Niam IV stängde 2008 med ett totalt eget kapital på ca 6,5 miljarder. Fram till 2011 förvärvade Niam IV närmare 80 kontors- och handelsfastigheter, framförallt i Sverige och Norge, för drygt 20 miljarder. Niam har för fondens räkning genomfört några utav de största transaktionerna i den nordiska marknaden genom förvärvet av 40 kontorsfastigheter i Sverige från AP Fastigheter under 2008 och förvärvet av Sektor Eiendomsutvikling 2010 i Norge.

Johan Bergman, VD på Niam säger; ”Fond IV’s marknadsledande avkastning har ytterligare stärkt Niams position som den obestridda ledande fastighetsfondsförvaltaren i norra Europa. Niams noggranna urvalsprocess vid förvärv och aktiva förvaltningsstrategi skapar mervärde i varje investering och en attraktiv riskjusterad avkastning för våra kunder. Jag känner mig trygg i att Niams organisation kommer fortsätta leverera på högsta nivå i våra fonder som för närvarande är i förvaltning och under uppbyggnad med en samlad kapacitet på 40 miljarder i fastighetsvärde.”

Niam förlängde och omförhandlade ungefär 60 % av det totala hyresvärdet i kontorsfastighetsportföljen från AP Fastigheter. De främsta förnyade hyresavtalen omfattar ca 100 000 kvm, där Niam höjde hyrorna och förlängde avtalstiden till i genomsnitt 8 år. Niam skapade dessutom 50 000 kvm byggrätter för bostäder. Samtliga fastigheter sålda genom 28 affärer till 22 olika köpare.

Sektor Eiendomsutvikling är en av de största ägarna av köpcentrum i Norge. Niam förvärvade även Linderud Center som ett strategiskt komplement till bolaget. Projektutveckling adderade 15 000 kvm säljyta till portföljen och bygglov erhölls för ytterligare 6 000 kvm. Driftnettot ökades med 7 % per år, drivet av en stadig organisk tillväxt och projektutveckling.

2011 förvärvade fonden Heron City. Heron City har under Niams ägande utvecklats till en stark destination för shopping, mat och nöje i Stockholm. Antalet besökare uppgår till över 7 miljoner per år, en ökning med över 30 % sedan förvärvet och butiksförsäljningen överstiger 1,2 miljarder per år. Niam har också introducerat nya varumärken bland Heron Citys hyresgäster samt omförhandlat och förlängt flera strategiskt viktiga hyresavtal. Heron City säljs nu till ett bolag som är samägt av Varma, Capman Nordic Real Estate Fund och Cavendo. Fondens sista innehav är därmed avvecklat.

Fakta Niam Nordic Fund IV

Årgång: 2007
Strategi: Opportunistisk
Typ: Closed-ended
Storlek: 6,5 miljarder
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden
Genomförda förvärv: ~20 miljarder / ~1,2 miljoner kvadratmeter
Fastighetsvärde vid försäljning: ~25 miljarder
Nettoavkastning: IRR 15 % / Multipel 1.7x

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam säljer bostadsportfölj i Köpenhamn

2016-08-23 15:10

Niam har tecknat avtal om att sälja en bostadsportfölj bestående av 114 lägenheter t ...

Läs mer

Niam säljer bostadsportfölj i Köpenhamn

Niam har tecknat avtal om att sälja en bostadsportfölj bestående av 114 lägenheter till Heimstaden, ett svenskt fastighetsbolag, för 422 miljoner danska kronor (€56.6 miljoner).

Portföljen omfattar cirka 13,800 kvm fördelade på 4 olika fastigheter i Köpenhamnsområdet. Fastigheterna förvärvades av Niam under 2013.

Detta är den andra transaktionen parterna emellan under 2016, då Niam också under våren sålde en bostadsportfölj bestående av 436 lägenheter i Köpenhamn till Heimstaden.

Johan Bergman, VD på Niam, säger: “Vi är glada att återigen ingå avtal med Heimstaden. Vi investerade i Köpenhamns bostadsmarknad vid ett gynnsamt tillfälle och försäljningen ger en attraktiv avkastning till våra investerare. Vi har emellertid en fortsatt positiv syn på den danska marknaden och vi räknar med att vara en aktiv investerare framöver".

Transaktionen kommer att äga rum med verkan från och med den 1a oktober 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Kristian Krogh, Senior Director / Head of Denmark
+45 21 31 00 55, kristian.krogh@niam.dk

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+46 8 5175 8559, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam stärker sin organisation genom ett antal nyrekryteringar

2016-08-23 14:00

Niam har anställt Marcus Kruus som Director, Acquisitions. Marcus kommer närmast från Obl ...

Läs mer

Niam stärker sin organisation genom ett antal nyrekryteringar

Niam har anställt Marcus Kruus som Director, Acquisitions. Marcus kommer närmast från Obligo där han jobbade som Director och Fund Manager med ansvar för bolagets verksamhet i Luxemburg och förvaltningen av två europeiska fastighetsfonder. Marcus är utbildad Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola samt innehar en MBA examen från Handelshögskolan i Göteborg.

Niam har även anställt Christian Holmberg som Director, Head of Financing. Christian kommer från Aareal Bank där han senast haft rollen som Director och Client Executive med ansvar för fastighetsfinansieringar i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland och har tidigare arbetat som managementkonsult och finansanalytiker. Christian har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi med inriktning finansiering och IT, från KTH i Stockholm.

Niam Fund Accounting AB har anställt Christian Alvarez som Chief Accountant. Christian kommer närmast från Svenska Kommunalarbetarförbundet där han arbetat som både controller och redovisningsekonom. Innan dess arbetade han med redovisning för Evry Shared Services AB.

Niam A/S Danmark har anställt Henrik Wagtberg som Associated Director, Asset Management med primärt ansvar för att stärka uthyrningsarbetet i Danmark. Henrik kommer närmast från Castellum där han jobbat som Asset Manager. Dessförinnan har han arbetat i många år som Asset Manager hos Aberdeen. Henrik är utbildad byggnadsingenjör.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam tar in €134 miljoner i första stängingen av Niam Nordic Core Plus II

2016-06-27 11:00

Niam har nyligen genomfört den första stängningen av fastighetsfonden Niam Nordic Core Plu ...

Läs mer

Niam tar in €134 miljoner i första stängingen av Niam Nordic Core Plus II

Niam har nyligen genomfört den första stängningen av fastighetsfonden Niam Nordic Core Plus II. Stängningen resulterade i €134 miljoner i eget kapital. Niam Nordic Core Plus II är en SCS-SIF limited partnership, baserad i Luxemburg och kommer att investera i fastigheter i Norden.

Kapitalet i första stängningen kommer främst ifrån tyska, holländska och svenska pensionskassor och finansiella institutioner och representerar 45% av fondens målstorlek. ”Vi är mycket nöjda med den första stängningen i vår nya core-plus fond och uppskattar allt stöd från våra investerare. Vi fortsätter att se stora inkomstbringande möjligheter på den nordiska marknaden,” säger Johan Bergman, CEO på Niam.

Fastighetsfonden Niam Nordic Core Plus II kommer att fokusera på investeringar i kontors-, handels- och bostadsfastigheter i de nordiska länderna. Kapitalet kommer att investeras genom Niams egna organisation med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn och är en fortsättning på den framgångsrika fonden Niam Nordic Core Plus I.

Niam förvaltar idag ett fastighetsbestånd om €2,9 miljarder genom sina fyra fonder, Niam IV, Niam V, Niam VI och Niam Core Plus I.

För vidare information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO +46 8 5175 8500
Jennifer Andersson, COO, Head of IR & Business Development +46 8 5175 8559 

Show less

Niam köper kontors- och hotellfastighet i Stockholm

2016-02-29 09:00

Niam har förvärvat tomträtten till Neapel 3 i Stockholm av Vasakronan.  ...

Läs mer

Niam köper kontors- och hotellfastighet i Stockholm

Niam har förvärvat tomträtten till Neapel 3 i Stockholm av Vasakronan. Fastigheten har en total uthyrbar yta om ca 47 000 kvm där största hyresgästen är Scandic Hotell.

Johan Bergman, VD på Niam säger; ”Vi är glada att kunna förvärva en fastighet med stor potential i ett av Stockholms viktigaste utvecklingsområden. De planer som Stockholms Stad har för området är spännande och vi ser fram emot att vara en del av den kommande utvecklingen av en så central del av Stockholm. Vi planerar att inom kvarteret uppföra 250 miljösmarta bostäder med sjönära läge”.

Förmer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Ladda fler nyheter