Om Niam

Om Niam

Niam grundades 1998 och är en av Norra Europas största fastighetsfondförvaltare med ett fastighetsbestånd om cirka €2,9 miljarder (31 december 2015). Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vi har lokala kontor i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Niam har 49 anställda varav 27 arbetar dedikerat med uppköp och förvaltning av fastigheter vilket gör oss till en av de största aktörerna på marknaden. Vår personal är vår främsta framgångsfaktor och vi arbetar kontinuerligt med att attrahera och vidareutveckla de främsta specialisterna i regionen.

Niam är en av de största privata fastighetsägarna i Norden och vår framgång förklaras till stor del av vår aktiva förvaltning. Vi investerar både i befintliga fastigheter och i utvecklingsprojekt och är i ständig kontakt med fastighetsförvaltare, projektutvecklare, hyresgäster, stadsplanerare och myndigheter för att förstå alla parters perspektiv. Vi fokuserar på att utveckla våra fastighetstillgångar för att uppnå de mål vi har satt upp tillsammans med alla våra intressenter och vi känner stolthet i att ta varje möjlighet att förbättra våra fastigheter för en hållbarare framtid. 

Niam strävar efter att vara den självklara samarbetspartnern i den nordiska fastighetsmarknaden. Vi har ett stort och långtgående nätverk av ledande globala investerare, hyresgäster, banker, kommuner och lokalsamhällen. Våra medarbetare har sammanlagt över 500 års erfarenhet i fastighetsbranschen och den högsta ledningen har var och en över 27 års erfarenhet. Den sammanlagda kunskapen inom bolaget är det som gör Niam till den självklara samarbetspartnern.

Våra opportunistiska fonder har ett mål om 18 - 20% i bruttoavkastning (ca 15% nettoavkastning) och vår Core-Plus fond har ett mål om ca 10% nettoavkastning. Niam III och IV är stabila toppresterande fonder och placerar sig i den övre kvartilen enligt diagrammet nedan.

Camebridge 2015 Q3

Obs: Benchmarking från Cambridge Associates, Q3 2015. Indexet är en end-to-end-beräkning baserad på data som sammanställts från 462 opportunistiska fastighetsfonder, inklusive helt likviderade fonder, som bildades mellan 1988 och 2013. Det finns 33 fonder med årgång 2004 och 64 fonder från år 2007. Notera att det numera endast visas topp och lägsta 5%, inget maximum eller minimum

Enligt lagen om alternativa investeringsfonder (AIFMD), är Niam AB auktoriserad och reglerad att bedriva alternativ investeringsfondverksamhet, under den svenska Finansinspektionen. Niam är också registrerad som investeringsrådgivare hos SEC i enlighet med Dodd-Frank Act.

Investeringsstrategi

Niams team med fastighetsspecialister använder sin  lokala kännedom och erfarenhet av investeringar på den nordiska marknaden, för att löpande analysera och tolka marknaden. Denna samlade expertis kombineras med formella analyser av de makroekonomiska förhållandena på respektive marknad och resulterar i Niams investeringsstrategi. Niam använder en disciplinerad investeringsmetod för att identifiera möjligheter med attraktiv riskjusterad avkastning och för att strategiskt allokera kapital inom alla fastighetsklasser och inom hela Norden.

Trots likheterna mellan de Nordiska länderna så är det inte en honomgen marknad, möjligheter och risker skiljer sig mellan länderna. Denna dynamik ger relativa fördelar såsom diversifiering vid investeringar på de olika marknaderna. Som en av de största fastighetsägarna i Norden är Niam unikt positionerade för att dra nytta av den information och erfarenhet som vi får från vårt egna fastighetsbestånd.

Ledning

Ledning

Ledningsgruppen från vänster:
Johan Bergman, Chief Executive Officer
Rikard Henriksson, Head of Asset Management
Anders Lundquist, Chief Financial Officer
Jennifer Andersson, Chief Operating Officer
Fredrik Jonsson, Chief Investment Officer

Niams ledningsgrupp och seniora fastighetsteam består av personer med betydande erfarenhet att identifiera, förvärva, finansiera, förvalta, rapportera och avyttra komplexa och förvaltningsintensiva fastigheter.

berfKjell Sagstad kristpekk

Niams seniora fastighetsteam från vänster:
Johan Berfenstam, Senior Director (Head of Acquisitions, Sweden)
Kjell Sagstad, Senior Director (Head of Norway)
Kristian Krogh, Senior Director (Head of Denmark)
Pekka Salakka, Senior Director (Head of Finland)

Var och en av Niams aktiva fonder har en transaktionskommitté som tar beslut om förvärv och försäljning av fastigheter. Denna kommitté består av personer med erfarenhet från ett olika branscher såsom fastigheter, utveckling, finans och kapitalmarknad. Bland medlemmarna finns Urban Edenström (Niams styrelseordförande), Johan Bergman (VD), respektive fondchef samt externa yrkesverksamma som inte hör till Niam eller Stronghold, men som är högt ansedda inom sina respektive branscher. Följande personer är aktiva medlemmar i en eller flera transaktionskommittéer;

Urban Edenström
Urban
är grundare av Strongholdkoncernen, nuvarande VD samt den största aktieägaren. Urban grundade Datscha 1997 och Niam 1998 och är styrelseordförande i Niam, Newsec och Datscha. Innan han startade Newsec/Stronghold var han VD för FastighetsRenting AB, ett fastighetsbolag med €2 miljarder i börsvärde, baserat i Sverige med fastighetsinvesteringar i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Under hans ledning, mellan 1986 och 1990, växte FastighetsRenting till €2 miljarder i börsvärde. Urban Edenström har en magisterexamen i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där han också tog kurser i Real Estate Law, byggnation samt fastighetsförvaltning. Han har dessutom studerat företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har tagit flera kurser inom ledarskap, bland annat vid IMD i Schweiz.

Johan Bergman
Johan 
är VD för Niam AB sedan 2006. Dessförinnan arbetade han 16 år inom Skanska, varav de sista åren som en av fyra vice VD:ar där Johan ansvarade för fem av Skanskas femton affärsenheter samt kommersiell projektutveckling i Norra Europa, bostadsprojektutveckling i Norden samt entrepenadenheterna i Polen och Ryssland. Johan har även varit chef för affärsutveckling inom Skanska Fastigheter där han rapporterade direkt dåvarande VD:n Claes Björck. Utöver detta har Johan även varit chef för Skanskas Projekt och Fastighetsutveckling utanför Sverige, med huvudinriktning på Moskva, Warszawa, Prag, Budapest och München. I mitten av 1990-talet, ansvarade Johan för Skanskas fastigheter i London och dessförinnan var han Director för Skanska Fastigheter Stockholm med ansvarade för tre marknader. Johan är utbildad civilingenjör med inriktning lantmäteri/fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har även genomfört Harvard University's Program for Global Leadership i Boston, USA, under 2001.

Göte Dahlin
Göte Dahlin styrelseordförande för Hesselby Slott AB, vice styrelseordförande i RBS Nordisk Renting AB, sedan 2003 dotterbolag till The Royal Bank of Scotland.  Därutöver är han styrelsemedlem i Rezidor Hotel Group AB och Stockholm Meeting Selection AB. Göte Dahlin gick i pension 2001 och lämnade då sin post som VD för Nordisk Renting AB, som han haft
sedan bolagets bildande 1986. När Göte lämnade Nordisk Renting AB hade bolaget ett börsvärde om €1,8 miljarder med fastigheter i Finland och Skandinavien. Göte har en kandidatexamen från Stockholms Universitet.

Claes Kjellander
Claes
är före detta styrelseordförande i SBAB. Mellan 2001 och 2005 var Claes Kjellander VD för Jones Lang LaSalles verksamhet i Norden och från 1998 till 2001 var han VD för Stenvalvet AB, som till 90% ägdes av Credit Suisse First Boston. Mellan 1993 och 1998 var han ekonomichef och vice VD för Vasakronan AB. Från 1987 till 1993 arbetade han på ABB Fläkt som vice VD och Group Controller.  Claes Kjellander har en Fil.kand. inom matematik, statiskt och datavetenskap samt en Fil.kand. inom företagsekonomi från Stockholms Universitet. Därutöver har Claes bedrivit doktorandstudier i företagsekonomi.

Tomas Nicolin
Tomas
är styrelsemedlem i Nobel Stiftelsen, SEB - en av Sveriges fyra största banker samt Nordstiernan, ett onoterat investmentbolag. Mellan 2004 och  2009 var Tomas Nicolin VD för Alecta, och dessförinnan, mellan 1998 och 2004, var han VD för Tredje AP-fonden. Mellan 1994 och 1998 var Tomas Nicolin Head of Asset Management på Handelsbanken och mellan 1985 och 1994 var han VD för Öhman Fondkommission. Tomas Nicolin har en Fil.kand. inom företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en Master of Science in Management från Sloan School of Management, MIT.

Hur vi skapar värde

Niam skapar värde genom ett noggrant urval av fastigheter samt aktiv fastighetsförvaltning. Niam tillämpar en grundlig och konservativ underwriting i syfte att nå avkastningsmål och samtidigt begränsa risken i den mån det är möjligt. Vi börjar med att förvärva fastigheter av hög kvalitet och med stabilt kassaflöde, som sedan positioneras för försäljning till den institutionella marknaden när vi har nått målen i vår affärsplan. Portföljförvaltningsteamet fokuserar på att öka värde genom NOI-tillväxt, detta genom inkomstökande och kostnadsreducerande strategier. Niam utvärderar noggrant sammansättningen av hyresgäster och hyresavtal och har visat framgång i att driva förändring genom hyresgästanpassningar, tekniska uppgraderingar, ombyggnationer och utveckling i syfte att skapa mervärde för varje investering.

Fallstudier

Sweden Vasa Office Portfolio

latest_news_slideI början av 2008 sattes Vasakronan, det största statsägda fastighetsbolaget i Sverige, ut på marknaden som en del av ett privatiseringsinitiativ. Företaget köptes i juli 2008 av AP Fastigheter, fastighetsdelen i Sveriges största offentliga pensionsfond. Strax därefter, i oktober 2008, köpte Niam loss 40 kontorsfastigheter om totalt 455.000 kvm från AP Fastigheter.

Hantera hyresbeståndet Sweden Vasa Office Portfolio omfattade vid förvärvet en uthyrbar yta om 455.000 kvm och över 900 hyreskontrakt. Stora portföljer skapar både administrativa utmaningar och möjligheter att generera värde. Niam använde sitt erfarna portföljförvaltningsteam för att omförhandla de viktigaste hyresavtalen, minska vakanser och för att hantera hyresgästernas behov. Niam förlängde eller omförhandlade ungefär 60% av det totala hyresbeståndet under sin innehavsperiod. De 10 främsta förnyade hyresavtalen (två nya) omfattar ca 100 000 kvm uthyrningsbar yta, och i dessa lyckades Niam framgångsrikt höja hyrorna och förlänga avtalstiden till i genomsnitt 8 år.

Skapa byggrätter för bostäder - Niam använder sin projektutvecklingskapacitet och sina relationer med kommuner och utvecklare för att öka värde genom att skapa byggrätter. Storstockholm har ett betydande underskott av bostäder som en följd av hyresregleringar som minskar intresset för nybyggnation, och den stadiga ökningen av människor i området. Niam hanterade planering och zonindelningsprocessen, som innebar ett nära samarbete med kommunerna för att kunna utveckla och få godkännande för de nya bostadskoncepten. Niam skapade 50 000 kvm byggrätter för bostäder i fyra av fastigheter och värdet uppskattas vara omkring €45 miljoner.

Att hitta rätt köpare - Niam använder sin lokala marknadskännedom och sitt nätverk för att hitta "rätt" köpare. Vi antog att Sweden Vasa Office Portfolio skulle vara mer värdefull om vi delade upp portföljen i underportföljer och enskilda fastigheter för och sedan sälja dessa till den optimala köparen. Hittills har Niam sålt 23 av 40 fastigheter i 13 affärer till 13 olika köpare.

Norway Retail Portfolio

HerkulesNiam köpte i april 2010 Sektor Eiendomsutvikling, en av de största ägarna av köpcentrum i Norge. I februari 2011 förvärvades  även Linderud Center som ett komplement till den befintliga portföljen. Sektor är det näst största bolaget inom branschen och verkar inom tre affärsområden;  (i) ägande av handelscentrum; (ii) förvaltning av köpcentrum som de inte äger; (iii) och projektutveckling inom handel.

Färdigställa utvecklingsprojekt -  Niam avslutade tre utvecklingsprojekt som adderade 15 000 kvm säljyta och har fått godkännande för att addera ytterligare 6 000 kvm säljyta.

Öka driftnettot (NOI) - Niam ökade NOI med 7,1% per år, drivet av en stadig organisk tillväxt och projektutveckling i befintliga köpcentrum. I februari 2011 växte organisationen i och med förvärvet av Linderud Senter, ett 30 300 kvm stort köpcentrum i Oslo-området. Med Linderud Senter inkluderat ökade NOI  med 13,5% per år.

Nyheter

Niam köper kontors- och hotellfastighet i Stockholm

2016-02-29 09:00

Niam har förvärvat tomträtten till Neapel 3 i Stockholm av Vasakronan.  ...

Läs mer

Niam köper kontors- och hotellfastighet i Stockholm

Niam har förvärvat tomträtten till Neapel 3 i Stockholm av Vasakronan. Fastigheten har en total uthyrbar yta om ca 47 000 kvm där största hyresgästen är Scandic Hotell.

Johan Bergman, VD på Niam säger; ”Vi är glada att kunna förvärva en fastighet med stor potential i ett av Stockholms viktigaste utvecklingsområden. De planer som Stockholms Stad har för området är spännande och vi ser fram emot att vara en del av den kommande utvecklingen av en så central del av Stockholm. Vi planerar att inom kvarteret uppföra 250 miljösmarta bostäder med sjönära läge”.

Förmer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam förvärvar sex kontorsfastigheter i Helsingfors, Finland

2016-02-19 14:00

Niam har förvärvat sex kontorsfastigheter i Helsingfors i två oberoende transaktioner fr& ...

Läs mer

Niam förvärvar sex kontorsfastigheter i Helsingfors, Finland

Niam har förvärvat sex kontorsfastigheter i Helsingfors i två oberoende transaktioner från Elo Mutual Pension Insurance Company, med en total yta om ~77 000 kvm. Fastigheterna är moderna och av hög kvalitet och byggdes mellan 2002-2007. Portföljen är belägen inom storstadsregionen varav tre fastigheter ligger i Esbo, två i Vanda och en i Helsingfors.

Johan Bergman, VD på Niam, säger: "Vi är övertygade om att Helsingfors kontorsmarknad är en mycket attraktiv investeringsmarknad där vi ser en fortsatt positiv utveckling. NIAMs aktiva förvaltningsstrategi kommer att tillföra ytterligare värde till fastigheterna."

Finansieringen tillhandahålls av tyska banken Helaba, som agerar långivare i denna transaktion.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Pekka Salakka, Head of Finland, Niam Oy
+358 500 500 802, pekka.salakka@niam.fi
För mer information om Niam, vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+46 8 5175 8559, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam tar in €800 miljoner till sin sjätte fastighetsfond Niam Nordic VI, nordens största opportunistiska fastighetsfond

2016-02-01 08:00

Det nordiska private equity företaget Niam avslutade nyligen fondresningen av sin sjätte opport ...

Läs mer

Niam tar in €800 miljoner till sin sjätte fastighetsfond Niam Nordic VI, nordens största opportunistiska fastighetsfond

Det nordiska private equity företaget Niam avslutade nyligen fondresningen av sin sjätte opportunistiska fastighetsfond, Niam Nordic VI, med ett totalt eget kapital om €800 miljoner.

Investerarna består främst av ett flertal globala pensionsfonder, stiftelser och finansiella institutioner. ”Vi hade ursprungligen en gräns på €750 miljoner men ökade till €800 miljoner så att ytterligare en befintlig investerare kunde delta. Även om efterfrågan på Niam VI var hög och vi kunde ha tagit in mer kapital, ville vi se till att ha en fond som är av lämplig storlek för det aktuella marknadsläget i Norden” säger Johan Bergman, VD på Niam.

Niam VI kan investera i alla fastighetstyper i Norden.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, CEO +46 8 5175 85 95

Jennifer Andersson, COO, Head of IR & Business Development +46 8 5175 8559

Show less

Niam förvärvar 461 bostäder i Ålborg, Danmark

2016-01-26 09:00

Niam har i två separata transaktioner förvärvat två bostadsportföljer i Å ...

Läs mer

Niam förvärvar 461 bostäder i Ålborg, Danmark

Niam har i två separata transaktioner förvärvat två bostadsportföljer i Ålborg. Den kombinerade portföljen består av 461 lägenheter med en total uthyrningsbar yta om cirka 46,500 kvm. Huvuddelen av portföljen, 419 enheter, ligger i "DaVinci Parken", ett område i södra Ålborg nära Ålborgs universitet och det nya universitetssjukhuset. Resterande 44 lägenheter ligger centralt vid Västra hamnpromenaden.

Johan Bergman, VD, säger: "Vi har följt utvecklingen i Ålborg under en längre tid och vi är mycket nöjda över dessa två bostadsförvärv som kännetecknas av utmärkt läge och kvalitet. Ålborg är en dynamisk stad och vi förväntar oss en fortsatte positiv utveckling under de kommande åren."

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se 

Kristian Krogh, Head of Denmark, Niam Denmark A/S
+45 21 31 00 55, kristian.krogh@niam.dk

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+46 8 5175 8559, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam säljer bostäder i Köpenhamn

2016-01-04 13:08

Niam har tecknat avtal om att sälja en bostadsportfölj bestående av 436 ägarläg ...

Läs mer

Niam säljer bostäder i Köpenhamn

Niam har tecknat avtal om att sälja en bostadsportfölj bestående av 436 ägarlägenheter till Heimstaden, ett svenskt fastighetsbolag, för 1,400 miljoner danska kronor.

Portföljen omfattar cirka 44,000 kvm fördelade på 9 olika fastigheter i Köpenhamnsområdet. Fastigheterna förvärvades av Niam under perioden 2012-2013.

Johan Bergman, VD på Niam, säger: "Vi är glada över att ingå detta avtal med en stark köpare. Vi investerade i Köpenhamns bostadsmarknad vid ett gynnsamt tillfälle och försäljningen ger en attraktiv avkastning till våra investerare. Vi har emellertid en fortsatt positiv syn på den danska marknaden och efter försäljningen äger vi fortfarande cirka 400 bostäder i Köpenhamnsområdet".

Show less

Ladda fler nyheter