Om Niam

Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med ca €2.2 miljarder under förvaltning (30 juni 2014). På huvudkontoret i Stockholm och de lokala kontoren i de Nordiska huvudstäderna Oslo, Helsingfors och Köpenhamn är vi totalt 45 medarbetare. Av dessa arbetar 27 personer med fastighetsförvärv och portföljförvaltning, vilket gör oss till ett av de största teamen med särskilt fokus på fastigheter i regionen. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda.

Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra 20 mest seniora medarbetare har ett snitt på över 20 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner. 

Vår ambition är att vara det ledande fondförvaltarbolaget inom fastigheter i norra Europa. Våra opportunistiska fonder har ett mål om 20% i bruttoavkastning (ca 15% nettoavkastning) och vår Core-Plus fond har ett mål om 12% i bruttoavkastning (ca 10% nettoavkastning).  Niam III och IV är stabila toppresterande fonder och placerar sig i den övre kvartilen enligt diagrammet nedan. Niam V och Niam Core-Plus är fortfarande i investeringsfasen och det är därför för tidigt att tillhandahålla ett meningsfullt benchmark.

Capture

Obs: Benchmarking från Cambridge Associates, Q1 2013, Benchmark för Niam V's årgång finns inte. Indexet är en end-to-end-beräkning baserad på data som sammanställts från 365 opportunistiska fastighetsfonder, inklusive helt likviderade fonder, som bildades mellan 1988 och 2012. Det finns 28 fonder med årgång 2004 och 58 fonder från år 2007.

Vi värdesätter även god kommunikation till våra investerare, genom tillgänglighet, transparens och hållbarhetsinitiativ. 

Investeringsstrategi

Niams team med fastighetsspecialister använder sin  lokala kännedom och erfarenhet av investeringar på den nordiska marknaden, för att löpande analysera och tolka marknaden. Denna samlade expertis kombineras med formella analyser av de makroekonomiska förhållandena på respektive marknad och resulterar i Niams investeringsstrategi. Niam använder en disciplinerad investeringsmetod för att identifiera möjligheter med attraktiv riskjusterad avkastning och för att strategiskt allokera kapital inom alla fastighetsklasser och inom hela Norden.

Trots likheterna mellan de Nordiska länderna så är det inte en honomgen marknad, möjligheter och risker skiljer sig mellan länderna. Denna dynamik ger relativa fördelar såsom diversifiering vid investeringar på de olika marknaderna. Som en av de största fastighetsägarna i Norden är Niam unikt positionerade för att dra nytta av den information och erfarenhet som vi får från vårt egna fastighetsbestånd.

Ledning

Ledning

Ledningsgruppen från vänster:
Johan Bergman, Chief Executive Officer
Rikard Henriksson, Head of Portfolio Management
Anders Lundquist, Chief Financial Officer
Jennifer Andersson, Head of IR & Business Development
Fredrik Jonsson, Chief Investment Officer

Niams ledningsgrupp och seniora fastighetsteam består av personer med betydande erfarenhet att identifiera, förvärva, finansiera, förvalta, rapportera och avyttra komplexa och förvaltningsintensiva fastigheter.

berfKjell Sagstad kristpekk

Niams seniora fastighetsteam från vänster:
Johan Berfenstam, Senior Director (Head of Acquisitions, Sweden)
Kjell Sagstad, Senior Director (Head of Norway)
Kristian Krogh, Senior Director (Head of Denmark)
Pekka Salakka, Senior Director (Head of Finland)

Var och en av Niams aktiva fonder har en transaktionskommitté som tar beslut om förvärv och försäljning av fastigheter. Denna kommitté består av personer med erfarenhet från ett olika branscher såsom fastigheter, utveckling, finans och kapitalmarknad. Bland medlemmarna finns Urban Edenström (Niams styrelseordförande), Johan Bergman (VD), respektive fondchef samt externa yrkesverksamma som inte hör till Niam eller Stronghold, men som är högt ansedda inom sina respektive branscher. Följande personer är aktiva medlemmar i en eller flera transaktionskommittéer;

Urban Edenström
Urban
är grundare av Strongholdkoncernen, nuvarande VD samt den största aktieägaren. Urban grundade Datscha 1997 och Niam 1998 och är styrelseordförande i Niam, Newsec och Datscha. Innan han startade Newsec/Stronghold var han VD för FastighetsRenting AB, ett fastighetsbolag med €2 miljarder i börsvärde, baserat i Sverige med fastighetsinvesteringar i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Under hans ledning, mellan 1986 och 1990, växte FastighetsRenting till €2 miljarder i börsvärde. Urban Edenström har en magisterexamen i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där han också tog kurser i Real Estate Law, byggnation samt fastighetsförvaltning. Han har dessutom studerat företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har tagit flera kurser inom ledarskap, bland annat vid IMD i Schweiz.

Johan Bergman
Johan 
är VD för Niam AB sedan 2006. Dessförinnan arbetade han 16 år inom Skanska, varav de sista åren som en av fyra vice VD:ar där Johan ansvarade för fem av Skanskas femton affärsenheter samt kommersiell projektutveckling i Norra Europa, bostadsprojektutveckling i Norden samt entrepenadenheterna i Polen och Ryssland. Johan har även varit chef för affärsutveckling inom Skanska Fastigheter där han rapporterade direkt dåvarande VD:n Claes Björck. Utöver detta har Johan även varit chef för Skanskas Projekt och Fastighetsutveckling utanför Sverige, med huvudinriktning på Moskva, Warszawa, Prag, Budapest och München. I mitten av 1990-talet, ansvarade Johan för Skanskas fastigheter i London och dessförinnan var han Director för Skanska Fastigheter Stockholm med ansvarade för tre marknader. Johan är utbildad civilingenjör med inriktning lantmäteri/fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har även genomfört Harvard University's Program for Global Leadership i Boston, USA, under 2001.

Göte Dahlin
Göte Dahlin styrelseordförande för Hesselby Slott AB, vice styrelseordförande i RBS Nordisk Renting AB, sedan 2003 dotterbolag till The Royal Bank of Scotland.  Därutöver är han styrelsemedlem i Rezidor Hotel Group AB och Stockholm Meeting Selection AB. Göte Dahlin gick i pension 2001 och lämnade då sin post som VD för Nordisk Renting AB, som han haft
sedan bolagets bildande 1986. När Göte lämnade Nordisk Renting AB hade bolaget ett börsvärde om €1,8 miljarder med fastigheter i Finland och Skandinavien. Göte har en kandidatexamen från Stockholms Universitet.

Claes Kjellander
Claes
är före detta styrelseordförande i SBAB. Mellan 2001 och 2005 var Claes Kjellander VD för Jones Lang LaSalles verksamhet i Norden och från 1998 till 2001 var han VD för Stenvalvet AB, som till 90% ägdes av Credit Suisse First Boston. Mellan 1993 och 1998 var han ekonomichef och vice VD för Vasakronan AB. Från 1987 till 1993 arbetade han på ABB Fläkt som vice VD och Group Controller.  Claes Kjellander har en Fil.kand. inom matematik, statiskt och datavetenskap samt en Fil.kand. inom företagsekonomi från Stockholms Universitet. Därutöver har Claes bedrivit doktorandstudier i företagsekonomi.

Tomas Nicolin
Tomas
är styrelsemedlem i Nobel Stiftelsen, SEB - en av Sveriges fyra största banker samt Nordstiernan, ett onoterat investmentbolag. Mellan 2004 och  2009 var Tomas Nicolin VD för Alecta, och dessförinnan, mellan 1998 och 2004, var han VD för Tredje AP-fonden. Mellan 1994 och 1998 var Tomas Nicolin Head of Asset Management på Handelsbanken och mellan 1985 och 1994 var han VD för Öhman Fondkommission. Tomas Nicolin har en Fil.kand. inom företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en Master of Science in Management från Sloan School of Management, MIT.

Hur vi skapar värde

Niam skapar värde genom ett noggrant urval av fastigheter samt aktiv fastighetsförvaltning. Niam tillämpar en grundlig och konservativ underwriting i syfte att nå avkastningsmål och samtidigt begränsa risken i den mån det är möjligt. Vi börjar med att förvärva fastigheter av hög kvalitet och med stabilt kassaflöde, som sedan positioneras för försäljning till den institutionella marknaden när vi har nått målen i vår affärsplan. Portföljförvaltningsteamet fokuserar på att öka värde genom NOI-tillväxt, detta genom inkomstökande och kostnadsreducerande strategier. Niam utvärderar noggrant sammansättningen av hyresgäster och hyresavtal och har visat framgång i att driva förändring genom hyresgästanpassningar, tekniska uppgraderingar, ombyggnationer och utveckling i syfte att skapa mervärde för varje investering.

Fallstudier

Sweden Vasa Office Portfolio

latest_news_slideI början av 2008 sattes Vasakronan, det största statsägda fastighetsbolaget i Sverige, ut på marknaden som en del av ett privatiseringsinitiativ. Företaget köptes i juli 2008 av AP Fastigheter, fastighetsdelen i Sveriges största offentliga pensionsfond. Strax därefter, i oktober 2008, köpte Niam loss 40 kontorsfastigheter om totalt 455.000 kvm från AP Fastigheter.

Hantera hyresbeståndet Sweden Vasa Office Portfolio omfattade vid förvärvet en uthyrbar yta om 455.000 kvm och över 900 hyreskontrakt. Stora portföljer skapar både administrativa utmaningar och möjligheter att generera värde. Niam använde sitt erfarna portföljförvaltningsteam för att omförhandla de viktigaste hyresavtalen, minska vakanser och för att hantera hyresgästernas behov. Niam förlängde eller omförhandlade ungefär 60% av det totala hyresbeståndet under sin innehavsperiod. De 10 främsta förnyade hyresavtalen (två nya) omfattar ca 100 000 kvm uthyrningsbar yta, och i dessa lyckades Niam framgångsrikt höja hyrorna och förlänga avtalstiden till i genomsnitt 8 år.

Skapa byggrätter för bostäder - Niam använder sin projektutvecklingskapacitet och sina relationer med kommuner och utvecklare för att öka värde genom att skapa byggrätter. Storstockholm har ett betydande underskott av bostäder som en följd av hyresregleringar som minskar intresset för nybyggnation, och den stadiga ökningen av människor i området. Niam hanterade planering och zonindelningsprocessen, som innebar ett nära samarbete med kommunerna för att kunna utveckla och få godkännande för de nya bostadskoncepten. Niam skapade 50 000 kvm byggrätter för bostäder i fyra av fastigheter och värdet uppskattas vara omkring €45 miljoner.

Att hitta rätt köpare - Niam använder sin lokala marknadskännedom och sitt nätverk för att hitta "rätt" köpare. Vi antog att Sweden Vasa Office Portfolio skulle vara mer värdefull om vi delade upp portföljen i underportföljer och enskilda fastigheter för och sedan sälja dessa till den optimala köparen. Hittills har Niam sålt 23 av 40 fastigheter i 13 affärer till 13 olika köpare.

Norway Retail Portfolio

HerkulesNiam köpte i april 2010 Sektor Eiendomsutvikling, en av de största ägarna av köpcentrum i Norge. I februari 2011 förvärvades  även Linderud Center som ett komplement till den befintliga portföljen. Sektor är det näst största bolaget inom branschen och verkar inom tre affärsområden;  (i) ägande av handelscentrum; (ii) förvaltning av köpcentrum som de inte äger; (iii) och projektutveckling inom handel.

Färdigställa utvecklingsprojekt -  Niam avslutade tre utvecklingsprojekt som adderade 15 000 kvm säljyta och har fått godkännande för att addera ytterligare 6 000 kvm säljyta.

Öka driftnettot (NOI) - Niam ökade NOI med 7,1% per år, drivet av en stadig organisk tillväxt och projektutveckling i befintliga köpcentrum. I februari 2011 växte organisationen i och med förvärvet av Linderud Senter, ett 30 300 kvm stort köpcentrum i Oslo-området. Med Linderud Senter inkluderat ökade NOI  med 13,5% per år.

Nyheter

Niam säljer samhällsfastigheter i Sverige

2014-06-10 11:00

Niam säljer en portfölj med samhällsfastigheter i Solna, Stockholm, Malmö och Lund. F ...

Läs mer

Niam säljer samhällsfastigheter i Sverige

Niam säljer en portfölj med samhällsfastigheter i Solna, Stockholm, Malmö och Lund. Försäljningen genomförs till ett värde av 2 miljarder SEK. De största hyresgästerna i portföljen är Domstolsverket och Polismyndigheten och den genomsnittliga återstående hyresavtalslängden uppgår till närmare 9 år. Köpare är Hemsö och Niam frånträder fastigheterna i september.

Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam säger, ”Den här portföljen är ett utmärkt exempel på hur Niam adderar värde till redan stabila kassaflödesproducerande fastigheter. Vi har under vår innehavsperiod bl.a. omförhandlat och tecknat ett nytt 15-årigt hyresavtal med Polismyndigheten,
byggt ut Solna Tingsrätt och gjort betydande besparingar i driften av Förvaltningsrätten i Stockholm genom installation av en bergvärmeanläggning.”

Samhällsfastighetsportföljen består av fastigheterna Tegen 6 (Solna), Bremen 3 (Stockholm), Von Conow 57 (Malmö) and Häradshövdingen 2 (Lund).

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, VD, Niam AB 
+ 46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Stefan Albinsson, Fund Manager, Niam AB
+ 46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se


Show less

Niam köper kontorsfastighet i Göteborg

2014-06-10 08:30

Niam köper en kontorsfastighet i Gårda, Göteborg, från AMF Pensionsförsäk ...

Läs mer

Niam köper kontorsfastighet i Göteborg

Niam köper en kontorsfastighet i Gårda, Göteborg, från AMF Pensionsförsäkring AB. Fastighetens totala yta är ca 37,000 kvm. TeliaSonera Sweden AB hyr idag hela fastigheten.

Johan Bergman, VD på Niam säger; ”Vi är glada över att förvärva en fastighet med en stark hyresgäst och ett bra läge. Vi tror på området som konstant ökar i attraktivitet på kontorsmarknaden i ett växande Göteborg.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB 
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam säljer kontorsfastighet i Kista

2014-05-22 07:30

Niam säljer kontorsfastigheten Blåfjäll 1 i Kista till AXA Real Estate, på uppdrag ...

Läs mer

Niam säljer kontorsfastighet i Kista

Niam säljer kontorsfastigheten Blåfjäll 1 i Kista till AXA Real Estate, på uppdrag av ERAFP (Etablissement Retraite Aditionnelle de la Fonction Publique [1]). Fastigheten är fullt uthyrd till Ericsson på ett längre avtal. Försäljningen genomförs till ett underliggande fastighetsvärde om 546 miljoner SEK (60,7 miljoner EUR).

Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam säger: ”Niam har moderniserat lokalerna och uppgraderat installationerna så att fastigheten motsvarar Ericssons högt ställda krav samt investerat i en LEED certifiering av byggnaden. Det har skapat förutsättningar för en lyckad försäljning. Investeringsmarknaden blir allt starkare och den här affären är ett tecken på det stora intresse som finns för våra fastigheter inom alla segment.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, VD, Niam AB
+ 46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Stefan Albinsson, Fund Manager, Niam AB
+46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se 

För mer information om Niam, vänligen kontakta: 
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB 
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

[1] Frankrikes statliga pensionssystem.


Show less

Niam säljer Polishögskolan till Centur

2014-04-14 07:30

Niam har sålt två fastigheter på Sörentorp i Solna och Sollentuna omfattande cirka ...

Läs mer

Niam säljer Polishögskolan till Centur

Niam har sålt två fastigheter på Sörentorp i Solna och Sollentuna omfattande cirka 49,000 kvadratmeter lokalyta fördelade på närmare 50 byggnader, samt kommersiella byggrätter motsvarande cirka 20,000 kvadratmeter. Området omfattar närmare 87 hektar och är i sin helhet uthyrt till Rikspolisstyrelsen som bland annat driver Polishögskolan på fastigheterna.

Köpare är Fastighets AB Centur som ägs till 50% av Peab Fastighetsutveckling AB och till 50% av Fastighets AB Balder. Försäljningen genomförs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 675 miljoner SEK.

Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam säger: ”Vi har under vår innehavstid tecknat ett nytt 6-årigt hyresavtal med Rikspolisstyrelsen på Sörentorp vilket skapat ett starkt och långsiktigt stabilt kassaflöde för fastigheten. Utöver detta fortsätter Solna att växa kraftigt och utvecklas i snabb takt vilket talar för detta område på sikt.”

Christian Hahne, styrelseordförande i Centur kommenterar: ”Sörentorp har ett strategiskt läge i gränslandet mellan Solna och Sollentuna, innan Silverdal. Rikspolisstyrelsen är idag en stabil hyresgäst som genererar ett tryggt kassaflöde. Vi anser att Sörentorp har en stor utvecklingspotential för nya attraktiva bostäder.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, VD, Niam AB 
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Stefan Albinsson, Fund Manager, Niam AB
+46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se

Christian Hahne, Styrelseordförande, Fastighets AB Centur
+46 8 406 70 73, christian.hahne@balder.se

Erik Selin, VD, Fastighets AB Balder
+46 31 10 95 92, erik.selin@balder.se

Tomas Anderson, VD, Peab Projektutveckling AB
+46 8 623 20 81, tomas.anderson@peab.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam säljer kontorsfastighet i centrala Stockholm

2014-03-25 18:50

Niam har sålt kontorsfastigheten Vega 4 i centrala Stockholm. Köpare är fonden DEREIF SIC ...

Läs mer

Niam säljer kontorsfastighet i centrala Stockholm

Niam har sålt kontorsfastigheten Vega 4 i centrala Stockholm. Köpare är fonden DEREIF SICAV-FIS som förvaltas av Corpus Sireo Investment Management S. à r.l, Luxembourg, och de tillträdde fastigheteten den 10 mars 2014.

Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam säger: ”Vega 4 är en attraktiv fullt uthyrd kontorsfastighet med stabila kassaflöden. Niam har genom att dela Vega i två fastigheter, Vega 4 och 5, även skapat förutsättningar för att förse Stockholms innerstad med ett 60-tal nya bostäder. Niam sålde Vega 5 till Oscar Properties i november.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB  
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Stefan Albinsson, Fund Manager, Niam AB
+46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se  

För mer information om Niam, vänligen kontakta: 
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB 
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

 

Show less

Ladda fler nyheter