Ramverk och åtaganden

Vi förstår och prioriterar betydelsen av och de strategiska fördelarna med att vara en del av branschorganisationer, nationella och internationella organisationer samt andra relevanta organ.

Nedan följer en översikt över de medlemskap vi för närvarande innehar samt de ramverk, åtaganden, standarder och tillsynsmyndigheter vi följer: 

UNGC – FN:s Global Compact

FN:s Global Compact är ett frivilligt initiativ baserat på VD:ns åtaganden att implementera universella hållbarhetsprinciper och stödja FN:s mål. Genom att gå med är vår ambition att anpassa våra strategier och verksamheter till principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och bekämpning av korruption, samtidigt som vi vidtar åtgärder som främjar samhälleliga mål. Niam blev deltagare 2017.

UNPRI – FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) är en uppsättning investeringsprinciper som är frivilliga och som främjar integreringen av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade frågor (ESG) i investeringsarbetet. Niam blev undertecknare av PRI 2016.

GRESB Image
GRESB

Global Real Estate Sustainability Benchmark. GRESB är ett globalt ESG-riktmärke för fastigheter och infrastruktur. Det används för att utvärdera hållbarhetsprestanda för tillgångsinvesteringar baserat på viktiga frågor som identifierats av investerare och branschen.

ISO Image
ISO

Internationella standardiseringsorganisationen. ISO är en oberoende internationell organisation med 168 nationella standardiseringsorgan som medlemmar. Det underlättar samarbete mellan experter för att skapa frivilliga, marknadsrelevanta internationella standarder som främjar innovation och hanterar globala utmaningar.

INREV – European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles

INREV är Europas främsta plattform för kunskapsdelning för den icke börsnoterade fastighetsbranschen. Den syftar till att förbättra transparens, professionalism och bästa praxis inom branschen och därigenom öka dess attraktionskraft och tillgänglighet för investerare.

AIFMD – Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD) är en EU-förordning som avser alternativa investeringar. Direktivet sätter upp standarder för marknadsföring kring anskaffning av riskkapital, ersättningspolicyer, övervakning av risker och rapportering samt övergripande ansvarsskyldighet.

FI - Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) är en statlig myndighet med ansvar för att övervaka finansmarknaden i syfte att främja ett stabilt finansiellt system som stödjer hållbar utveckling och säkerställer konsumentskyddet. 

Initiativet ”Diversity in Action” från Institutional Limited Partners Association (ILPA)

ILPA:s initiativ ”Diversity in Action” förenar kommanditdelägare och komplementärer som strävar efter att främja mångfald, rättvisa och inkludering i riskkapitalfonder. Det syftar till att inspirera marknadsaktörer att påbörja en resa mot mångfald och inkludering samt påskynda arbetet med att införa specifika åtgärder som främjar mångfald, rättvisa och inkludering på ett progressivt sätt.

Brilliant

Brilliant hjälper organisationer att mäta medarbetarnas engagemang och kundupplevelser. De hjälper till att få mer engagerade medarbetare, utveckla företagets ledarskapskompetens och stärka varumärket som arbetsgivare. Niam använder Brilliants lösning för att genomföra medarbetarundersökningar. 

 

Miljöcertifiering av byggnader

Många av Niams fastigheter är certifierade enligt nedanstående certifieringssystem:

BREEAM

BREEAM är ett miljöbedömnings- och certifieringssystem för byggnader som används i stor utsträckning. BREEAM-SE är en anpassning för svenska förhållanden. Det är ett system som används för att certifiera nyproducerade byggnader utifrån energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Strikta krav omfattar biologisk mångfald, byggmaterial och energieffektivitet. Innovativa tekniska lösningar i byggnaden kan ge extra poäng.

LEED

LEED är ett internationellt erkänt bedömningssystem, där Sweden Green Building Council är samarbetspartner. LEED erbjuder olika certifieringar, för allt från enskilda bostäder till hela städer, som delas ut på fyra olika nivåer: Certified, Silver, Gold och Platinum.

MILJÖBYGGNAD

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Systemet ägs och har utvecklats av Sweden Green Building Council, som även utfärdar certifieringarna. Miljöbyggnad har tre nivåer: brons, silver och guld.


Tyska rådet för hållbara byggnader: DGNB 

DGNB, det tyska rådet för hållbara byggnader, är en ideell organisation. Sedan starten 2007 har DGNB fokuserat på att skapa beboeliga byggnader och stadsdelar med ett tydligt engagemang för hållbarhet. Deras uppdrag är att driva på förändringar på bygg- och fastighetsmarknaden genom att främja förståelsen för kvalitet som grunden för ansvarsfulla och hållbara metoder.

Svanenmärket

Det nordiska Svanenmärket är en typ 1 miljömärkning i enlighet med standarden ISO 14024. Dess produktspecifika kriterier fastställs genom livscykelanalyser som täcker hela livscykeln och relevanta miljöaspekter. Typ 1 miljömärkning innefattar stränga och absoluta krav.